Politik Stockholms läns landsting

Valplattform 2014: För en feministisk landstingspolitik

A. Medborgardemokrati
B. Antirasistisk politik
C. Landstinget som arbetsgivare
D. Hälso- och sjukvård
E. Kultur
F. Miljö
G. Trafik
H. Offentlig upphandling

Feministiskt initiativs utgångspunkt är att alla människor ska färdas väl genom livet. Frihet från våld och diskriminering, allas rätt till välfärd och kultur är grunden för ett demokratiskt samhälle. Feministiskt initiativ tillför politiken en saknad dimension. Vi problematiserar och utmanar maktordningar, för att göra tydligt hur de skapas och hur de samverkar. Målet för den feministiska politiken är ett samhälle där alla människor kan utveckla sin fulla potential i ett jämlikt samspel med andra, oberoende av kön, könsidentitet och könsuttryck, ålder, funktionalitet, sexualitet, trosuppfattning, hudfärg, etnicitet eller medborgarskap. En feministisk politik är inkluderande och antirasistisk. För att uppnå det målet måste vi sätta antidiskriminering i fokus för det politiska arbetet. Alla människors möjligheter att delta i samhällslivet utan att diskrimineras måste värnas och stärkas.

Feministiskt initiativ vill ha ett samhälle där välfärden är allas angelägenhet, där politiken tar ansvar för och garanterar att alla invånare i Stockholms län kan leva ett bra liv. Alla ska ha någonstans att bo, en inkomst att försörja sig på och tillgång till bra hälso- och sjukvård. Skolan ska garantera att alla barn får rätt till god utbildning. Alla typer av diskriminering, inom samhällets alla sfärer, måste motarbetas. Vi vill bygga ett Storstockholm på delaktighet och solidaritet och verka för en stark offentlig sektor för att garantera social och ekonomisk rättvisa, som motkraft mot marknadslösningar och kommersialisering som exkluderar svaga och diskriminerade grupper. I ett feministiskt Storstockholm anpassas skatterna efter välfärden, inte välfärden efter skatterna. Budgeten är ett effektivt verktyg för att skapa en mer rättvis och solidarisk politik och det feministiska perspektivet ska vara grunden i alla ekonomiska beslut. För att minska klyftorna, bryta segregationen och stoppa diskrimineringen måste staden styra över sina verksamheter och säga nej till vinster i välfärden.

Feministiskt initiativ driver en välfärdslinje. Välfärd ska inte vara ett skyddsnät, utan ett verktyg för att bygga ett demokratiskt samhälle. Mänskliga rättigheter, ekologisk och social hållbarhet ska gå före ekonomiska intressen.

 1. Fi ska verka för upprättandet av en kommitté som ska arbeta med frågor som rör mänskliga rättigheter och hur de efterlevs och stärks i Stockholms län.
 2. Fi ska verka för att alla landstingets budgetar föregås av en jämställdhetsanalys (så kallad gender budgeting) och innehåller metoder för att följa upp resursfördelningen.
 3. Fi ska verka för att Stockholms läns landsting beställer diskrimineringskontroller, så kallade situation testings, för att undersöka förekomsten av diskriminering från landstinget som arbetsgivare och servicegivare.
 4. Fi ska verka för en non-profit princip inom alla landstingsdrivna verksamheter.

A. Medborgardemokrati

Feministiskt initiativ anser att demokrati bör vara en levande fråga inom landstinget. En central del i detta är medborgarperspektivet, vilket bland annat innebär att landstingsfullmäktiges sammansättning ska vara så representativ som möjligt för hur länet ser ut och att politiken kommer närmare invånarna. Den första punkten måste de olika partierna arbeta för, medan den andra är en uppgift för landstinget. Stockholms län innefattar många olika kommuner, där människor med många skiftande bakgrunder och förutsättningar lever.

I dag skiljer sig förutsättningarna för delaktighet i den lokala politiken mellan olika grupper. Därför måste landstinget både lyfta och förstärka de verktyg som redan finns, som medborgarförslag, och hitta nya sätt för att öka delaktigheten. Ett sätt är att skapa ett dialogforum på nätet där invånarna kan chatta med sin lokala politiker minst fyra gånger per år; politikerna ska sedan ta med sig invånarnas åsikter till sina partier och den nämnd eller det utskott som berörs. Ett annat sätt är att regelbundet undersöka hur invånarna ser på sina möjligheter till påverkan och kontakt med politiker. En mycket viktig del i demokratiarbetet är att det finns mötesplatser där invånarna kan samlas utan kostnader.

Det ska vara enkelt att ta del i kommunfullmäktiges sammanträden och på så sätt kunna följa fullmäktiges beslut. Det gäller inte bara att tillgängligheten i Landstingshuset måste vara god; det ska vara lätt för alla invånare att hitta dagordningar och protokoll, och att följa de sändningar av sammanträden som görs. En god början vore att ordna tydliga länkar till dem på webbplatsens förstasida.

 1. Fi ska verka för att öka det politiska engagemanget hos invånarna.
 2. Fi ska verka för att landstinget tar till vara på det politiska engagemang som i dag finns hos
 3. invånarna.
 4. Fi ska verka för att alla politiska beslut, via dialog, förankras hos invånarna som frågan berör.
 5. Fi ska verka för att det tar max sex månader att bereda ärenden för beslut
 6. Fi ska verka för att lyfta och stärka användandet av medborgarförslag, bland annat genom att hänvisa till och förtydliga funktionen på landstingets hemsida.
 7. Fi ska verka för att upprätta ett dialogforum där politiker och invånare möts.
 8. Fi ska verka för att landstinget årligen genomför undersökningar av hur invånarna uppfattar sina möjligheter att påverka och ha kontakt med politikerna.
 9. Fi ska verka för att Stockholms läns landstings hemsida finns på alla språk som finns representerade hos de röstberättigade i kommunen.
 10. Fi ska verka för att Stockholms läns landstings hemsida finns som lättläst version på alla språk som finns representerade hos de röstberättigade i kommunen.
 11. Fi ska verka för att landstingsfullmäktiges sammanträden sänds på lokal-tv.
 12. Fi ska verka för att landstingsfullmäktiges sammanträden som sänds på webb-tv och
 13. lokal-tv ska teckentolkas.
 14. Fi ska verka för att sändningarna från landstingsfullmäktiges sammanträden sparas och
 15. görs tillgängliga på Stockholms stads hemsida.

B. Antirasistisk politik

Rasism är föreställningen om att människor har inneboende olikheter baserade på ras eller etnicitet, och utifrån de olikheterna skapas en hierarkisk ordning där det som uppfattas som vitt, svenskt och västerländskt värderas högst. I Sverige handlar det om att människor som inte passar in i den vita, svenska normen blir systematiskt placerade i en underordnad position. Det drabbar nationella minoriteter, migranter och rasifierade personer, på olika sätt. Vi kan se att rasistiska strukturer påverkar människors materiella villkor, trygghet, delaktighet, inflytande och tillgång till makt på många olika områden. I dag tar rasismen allt oftare avstamp ur påstådda kulturella skillnader snarare än den tidigare föreställningen om biologiska olikheter mellan folkgrupper. Den kulturrasism som då uppstår bygger på föreställningar om att ”kultur” kan användas för att förklara skillnader i egenskaper, förmågor och färdigheter bland människor. Viktigt är att uppmärksamma att rasistiska strukturer och könsstrukturer förstärker och upprätthåller varandra. Det innebär att många kvinnor och transpersoner upplever könsförtryck genom rasistiska konstruktioner av kön.

En vanlig föreställning om rasism i Sverige är att det är ett litet problem som antingen har med oskyldiga fördomar eller med högerextremister att göra. Det är ett farligt synsätt som förminskar rasismen i Sverige. Rasism måste ses som ett strukturellt problem: det går rakt igenom hela samhället och alla oss som lever i det. För att få bukt med rasismen krävs det omfattande politiska åtgärder och en antirasistisk analys av varje politikområde.

 1. Fi ska verka för att föra in feministiska, antirasistiska perspektiv i den landstingspolitiska debatten och arbetet så att de perspektiven genomsyrar varje del av politiken.
 2. Fi ska verka för att rasism, fientlighet och diskriminering aktivt ska motarbetas.
 3. Fi ska verka för upprättandet av en kommitté som ska arbeta med frågor som rör mänskliga rättigheter och hur de efterlevs och stärks i Stockholms län.
 4. Fi ska verka för att kunskap om kvinnors, transpersoners och mäns situation inom
 5. samtliga nationella minoritetsgrupper ska öka, så att de inte undantas från det jämställdhetsarbete som pågår utanför minoritetsgruppen.
 6. Fi ska verka för att de ska finnas kompetens i Sveriges minoritetsspråk och kunskaper om minoriteters villkor vid alla myndigheter.
 7. Fi ska verka för att all utbildning och verksamhet inom landstinget ska utgå från perspektiv som könsmakt och genus, funktionalitet, hbtq och antirasism.
 8. Fi ska verka för att höja kompetensen inom perspektiv som könsmakt och genus,
 9. funktionalitet, ålder, klass, hbtq och antirasism hos dem som arbetar i landstingsdrivna verksamheter samt verksamheter som drivs privat på uppdrag av landstinget.
 10. Fi ska verka för att Stockholms läns landsting beställer diskrimineringskontroller, så kallade situation testings, för att undersöka förekomsten av diskriminering från landstinget som arbetsgivare och servicegivare.

 

C. Landstinget som arbetsgivare

Stockholms läns landsting är en stor arbetsgivare och därför är frågor som rör arbetsmarknaden, som lön, trygga arbetsvillkor och arbetstid, viktiga för staden och för att vi ska uppnå vårt mål om ett jämställt och jämlikt samhälle. För att det ska vara möjligt krävs en arbetsvärdering som kan jämföra arbetsuppgifter över gränserna för olika sektorer och över den stora könsbarriären på arbetsmarknaden. Ett av syftena med arbetsvärderingen är att höja lönerna inom kvinnodominerade sektorer, genom att det görs en lönekorrigering utifrån resultatet av den.

För att skapa en region där människor är fria att ordna sina liv som de vill måste arbetstiden förändras, genom att omvandla deltidstjänster till heltidstjänster och sänka normalarbetstiden till sex timmar. En sådan förändring skulle särskilt påverka kvinnors situation på arbetsmarknaden, genom färre sjukskrivningar och förbättrad hälsa på de områden där kvinnor dominerar som arbetskraft. För den enskilda leder förkortad arbetstid till mer fritid och ett mer aktivt socialt liv.

Även arbetsförhållandena måste förbättras, exempelvis genom att öka personaltätheten och ge möjlighet till friskvård och vidareutbildning. Möjligheten till medbestämmande och ett demokratiskt samtal på arbetsplatsen är av stor vikt.

Alla anställda inom Stockholms läns landsting ska fortbildas om perspektiv som könsmakt och genus, antirasism, funktionalitet och hbtq för att kunna möta varandra och länets invånare på ett bra sätt. Särskilt viktigt är att alla arbetsledare på olika nivåer och personal på personalavdelningar har de kunskaperna; de motverkar diskriminering och leder till mer jämlika och inkluderande arbetsplatser.

 1. Fi ska verka för att alla arbetstagare i landstingets verksamheter är direktanställda.
 2. Fi ska verka för att Stockholms läns landsting varje år gör en lönekartläggning för att korrigera osakliga löneskillnader.
 3. Fi ska verka för att principen om lika lön för likvärdigt arbete ska gälla.
 4. Fi ska verka för att tillsvidareanställningar baserade på heltid ska vara regel i
 5. Stockholms läns landsting.
 6. Fi ska verka för en övergång mot generell arbetstidsförkortning till 6 timmar per dag
 7. för anställda inom Stockholms läns landsting.
 8. Fi ska verka för att deltidsarbetslösa i landstingets verksamheter som önskar heltid ska
 9. kompenseras lönemässigt upp till heltid, tills det finns en sådan tjänst tillgänglig.
 10. Fi ska verka för en ökad bemanning i den offentliga sektorn.
 11. Fi ska verka för en ökad satsning på åtgärder som förbättrar arbetsmiljön.
 12. Fi ska verka för att anställda inom Stockholms läns landsting ska ha rätt till schemalagd, arbetsgivarsubventionerad friskvård under arbetstiden.
 13. Fi ska verka för att de åtgärder som det beslutas om efter genomgångna skyddsronder
 14. och arbetsmiljöenkäter ska följas upp kontinuerligt och avrapporteras till de politiska
 15. nämnderna.
 16. Fi ska verka för att förbättra arbetsmiljön och de anställdas inflytande genom att all
 17. personal inom kommunen utbildas i tekniker som främjar demokratiska arbetsplatsträffar
 18. (APT).
 19. Fi ska verka för att dokumentation av hur demokratin fungerar på arbetsplatsen redovisas
 20. i verksamhetsberättelsen.
 21. Fi ska verka för att det ska finnas tid för kvalitetsutvecklingsarbete på arbetstid.
 22. Fi ska verka för att rekryteringsprocessen till den offentliga sektorn ska vara utformad för att motverka all sorts diskriminering.
 23. Fi ska verka för att utbildning, meriter, och arbetserfarenheter från andra länder än
 24. Sverige ska tas till vara och ses som en resurs.
 25. Fi ska verka för att alla anställda inom Stockholms läns landsting endast ska använda sig av porrfria hotell på tjänsteresa och i konferenssammanhang.

Likabehandlingsarbete

Feministiskt initiativ strävar efter ett samhälle där människors känner sig fria och har makt att påverka sina liv och sina arbetsplatser. För att uppnå det behöver vi en trygg arbetsmarknad utan diskriminering, våld och hot. Frågan om diskriminering rör inte bara arbetsmiljön utan i högsta grad även rekrytering och anställning. Därför måste det finnas ett perspektiv som inkluderar hänsyn till kön, klass, hbtq, etnicitet och funktionalitet i alla delar av arbetslivet. Landstinget bör genomföra en länsomfattande kartläggning av anställdas i Stockholms läns landsting upplevelser av diskriminering. Den kartläggningen ska sedan ligga till grund för en handlingsplan för likabehandlingsarbete.

 1. Fi ska verka för att rekryteringsprocesser inom Stockholms stads verksamheter görs med utgångspunkt i antidiskriminering.
 2. Fi ska verka för att Stockholms läns landsting utarbetar en handlingsplan för
 3. likabehandlingsarbete.

D. Hälso- och sjukvård

I ett välfärdssamhälle ska alla ha tillgång till skattefinansierad sjuk- och tandvård, oavsett medborgarskap, klass, kön, ålder, etnicitet, funktionsnedsättning, sexualitet eller könsidentitet. All sjukvård ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Mannen som norm ska ersättas med metoder som bygger på kunskap om att individer är olika och hur kön, klass, etnicitet, sexualitet, könsidentitet och funktionalitet kan påverka hälsa och symptom. Metoder och behandling måste dessutom förmå att identifiera strukturella förhållanden som kan kopplas till hälsa. ”Alternativ vård” ska omfattas av granskning och utvecklingssatsningar.

Feministiskt initiativ strävar efter att bygga ett samhälle som försäkrar alla människor adekvat och individanpassad vård under livets alla skeden, utifrån en helhetssyn på människans livslopp. Vården måste anpassas utifrån individens behov och önskemål och vi vill se att patientråd/brukarorganisationer är med och delger kunskap tidigt i alla beslutsprocesser.

 1. Fi ska verka för att alla boende i länet ska ha rätt till likvärdig vård.
 2. Fi ska verka för att inget kön ska vara norm i medicinsk forskning, utbildning och
 3. teknikutveckling.
 4. Fi ska verka för att omsorgsbehov ska bedömas på ett likvärdigt sätt oavsett kön, etnicitet, könsidentitet, funktionsnedsättning, ålder och sexuell läggning.
 5. Fi ska verka för större anslag till genusforskning inom området hälsa och ohälsa, inom medicinsk, vårdvetenskaplig och tvärvetenskaplig forskning.
 6. Fi ska verka för att vården ska sluta att reproducera köns- och rasistiska stereotyper. Därför kräver vi obligatoriskt genus, hbtq och antirasistiskt perspektiv i utbildningar som ges inom ramen för landstinget.
 7. Fi ska verka för att genomföra en undersökning om transpersoners hälsa i länet.
 8. Fi ska verka för att asylsökande och flyktingar ska erbjudas läkarundersökning inom en månad för att möjliggöra att de erbjuds nödvändig omsorg och vård i god tid.
 9. Fi ska verka för att alla som vistas i Sverige, även asylsökande och papperslösa och gömda flyktingar, ska ha full tillgång till hälso- och sjukvård på samma villkor som alla andra bosatta i Sverige.
 10. Fi ska verka för att asylsökande personer får adekvat hjälp och stöd för att bearbeta eventuella trauman.
 11. Fi ska verka för att stödja en utveckling av och därmed också en kvalitetskontroll av den alternativa vården.

Förlossningsvård

Varje kvinna ska garanteras ett tryggt och säkert omhändertagande vid barnafödande, känna sig respekterad och tagen på allvar. Det senare gäller även eventuell annan förälder som vill medverka. Högsta prioritet ska dock ges till att säkerställa att alla kvinnor får en medicinskt säker förlossningsvård som utformas efter kvinnans önskemål. Idag lider många kvinnor av onödiga och allvarliga underlivsskador, utdragna förlossningar som lede till akuta kejsarsnitt. Personal och platsbrist är ett annat stort problem.

 1. Fi ska verka för upprustning av förlossningsvården i länet.
 2. Fi ska verka för att medicinska tekniker som används under graviditeten och förlossningen ska göras så utifrån aktuella forskningsrön och inte av rutin.
 3. Fi ska verka för att rätten till assisterad befruktning ska vara på samma villkor för kvinnor i samkönade relationer som för heterosexuella par, landstingen ska inte prioritera olika eller ta ut olika avgifter.
 4. Fi ska verka för att ge den födande kvinnan rätt att så långt det är möjligt bestämma över sin graviditet, hur hon vill föda och över eftervården. Detta inbegriper rätt till kejsarsnitt.
 5. Fi ska verka för att införa en valfrihets- och platsgaranti som innebär att varje kvinna ska ha rätt – och plats – att föda på det sjukhus hon i förväg valt. Fi ska verka för att anpassa förlossningsvården efter kvinnorna och deras efterfrågan.
 6. Fi ska verka för att förlossningsvården ska, efter kvinnans önskemål, garantera plats för en medföljande person att stanna kvar så länge som kvinnan stannar kvar på sjukhuset. Medföräldrar ska uppmuntras att delta i omsorgen om barnet.
 7. Fi ska verka för att ge alla nyförlösta kvinnor rätt att stanna i minst tre dygn på BB.
 8. Fi ska verka för att de kvinnor som väljer att gå hem tidigt ska erbjudas bra eftervård, bland annat i form av hembesök av en barnmorska man känner sedan tidigare från mödravården eller från förlossningen/eftervården.
 9. Fi ska verka för att eftervården ska bli bättre på att fånga upp det lidande som många mammor upplever efter förlossningen. Alla nyblivna mammor ska erbjudas professionell hjälp med att bearbeta sin förlossning utifrån sin egen upplevelse.
 10. Fi ska verka för att förlossningsavdelningar alltid ska kunna erbjuda tolk om så önskas.
 11. Fi ska verka för ett genusinriktat reformarbete inom mödravård/barnavård/ föräldrautbildning. Föräldrautbildning bör separeras från mödravård och barnavård.
 12. Fi ska verka för att föräldrautbildning ska erbjudas alla föräldrar oberoende av familjekonstellation.
 13. Fi ska verka för att föräldrautbildning ska utgå från att alla föräldrar har ett grundläggande individuellt ansvar för sina barn.
 14. Fi ska verka för kontinuerlig fortbildning för personal inom mödra- och förlossningsvård i perspektiv som könsmakt, antirasisism och hbtq.
 15. Fi ska verka för att barnmorskors kompetens och erfarenhet tas tillvara i utformningen av förlossningsvården.

Könsidentitet

Feministiskt initiativ vill se en värld där människor fritt kan definiera och uttrycka sitt kön och där alla har rätten att bestämma över sin egen kropp. Det måste till en bred samhällelig uppslutning med utbildningar för att vända stigmat som riktar sig mot transpersoner. Alternativet och dess konsekvenser känner vi redan till idag – hat, våld, hot, osynliggörande och höga siffror i självmordsstatistiken. Vi vill istället se en aktiv politik mot diskriminering där rättsväsendet, skolan och sjukvården utbildas i transfrågor och arbetar aktivt för att minska diskrimineringen.

 1. Fi ska verka för bättre bemötande av transpersoner inom vården.
 2. Fi ska verka för att all offentligt finansierad verksamhet ska vara tillgänglig även för transpersoner. Sjukhus, omklädningsrum, fängelser, toaletter och andra lokaler måste byggas med alla människor i åtanke.
 3. Fi ska verka för att transpersoners rätt att bestämma över sin egen kropp ska stå i centrum vid vårdbehov.

Äldre invånare

Äldreomsorgen i länet måste utgå ifrån att rätten till livskvalitet räcker hela livet ut. En feministisk politik ser till hela livsloppet som en viktig del av samhället. Feministiskt initiativ förordar att en äldreomsorgslag, avpassad till de särskilda förhållanden som råder för vård och omsorg om gamla, ska ersätta de två lagar som i dag tillämpas, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Ansvaret för äldreomsorgen delas mellan kommunerna och landstinget: staden ansvarar för boende och omsorg medan landstinget ansvarar för hälso- och sjukvården. Det är mycket viktigt att det samarbetet fungerar och att det utgår från de äldres behov.

 1. Fi ska verka för att de mest sjuka äldre får en individuell vårdsamordnare.
 2. Fi ska verka för möjligheten att få hembesök av sin husläkare.
 3. Fi ska verka för att äldre personer erbjuds alternativa behandlingar innan medicinering.

Psykisk ohälsa

Trots förbättringar i hälsa, så som ökad medellivslängd och ökad rörelseförmåga i högre åldrar, har det sedan mitten av 1990-talet funnits tecken på att de psykiska besvären i befolkningen blivit fler. Detta syns i en ökad sjukskrivnings- och bidragsfrekvens, i huvudsak på grund av psykiatriska diagnoser. Kvinnor är oftare sjukskrivna och får mer mediciner utskrivna än män. Varför det är så ska utredas från medicinsk och psykosocial utgångspunkt.

Det finns även ett starkt samband mellan upplevd diskriminering och psykisk och fysisk ohälsa bland utrikes födda. Forskning visar att den psykiska ohälsan är högre bland utlandsfödda än bland infödda. Detta tyder på att tidigare trauman, men också rasism, vardaglig diskriminering, erfarenheter av orättvisa och kränkande behandlingar har effekter på den fysiska och psykiska hälsan.

 1. Fi ska verka för mer resurser till den psykologiska och psykiatriska vården. Förutom en upprustning av den vård som tar hand om människor med psykisk ohälsa eller psykiatriska diagnoser. bör utbudet bli större av yrkespersoner, som innehar psykologisk kompetens med grundutbildning från godkända utbildningar och som omfattas av högkostnadsskyddet. Denna kunskap ska också kunna användas i förebyggande syfte inom skolhälsovården.
 2. Fi ska verka för en övergripande utredning som gör en feministisk analys av orsakerna till och konsekvenserna av kvinnors ökade psykiska ohälsa och sjukskrivningar. Utredningen ska utgå från ett intersektionellt perspektiv med fokus på genus- och etnicitetsaspekter och erfarenheter av trauman.
 3. Fi ska verka för att möjligheten för kvinnor att få bättre hjälp inom missbruksvården ökar. Till detta behövs avgiftningskliniker, vårdavdelningar inom psykiatrin, behandlingar och boende som är avsedda endast för kvinnor.
 4. Fi ska verka för mer resurser till kvinnoteam inom sjukvård och psykiatrin.
 5. Fi ska verka för utökade resurser till arbetet mot mäns våld mot kvinnor både inom psykiatrisk vård och i hälso- och sjukvården i stort.
 6. Fi ska verka för en nollvision mot självmord.
 7. Fi ska verka för att all självmordsprevention måste innehålla ett hbtq-perspektiv.
 8. Fi ska verka för att det psykosociala stödet till hbtq-personer säkras och att det görs till en självklar del i vården för transsexuella.
 9. Fi ska verka för att forskning kring självskadebeteende bland kvinnor initieras för att finna adekvata behandlingsformer. Personer med beteendestörningar som självskadebeteende ska beredas adekvat behandling oavsett bostadsort och oavsett ålder.
 10. Fi ska verka för att patientråd inom psykiatrin, där före detta och nuvarande patienter har inflytande över hur vården ska bedrivas.
 11. Fi ska verka för en förstärkning av elevvårdspersonal, kuratorer, psykologer och skolsköterskor, på skolor och förskolor. Denna personal ska omfattas av kompetenskrav på perspektiv som genus, hbtq och antirasism.
 12. Fi ska verka för att ungdomsmottagningar har möjlighet att remittera till psykiatrin.
 13. Fi ska verka för att ungdomsmottagningarna och barn- och ungdomspsykiatrin har kompetens i perspektiv som genus, hbtq och antirasism.

Missbruk

Missbruk av alkohol och droger är ett stort socialt problem; det är inte bara den enskilda individen som drabbas, utan också anhöriga och samhället i stort. Därför måste staden ta ett stort ansvar för både förebyggande arbete och behandling. Även annan beroendeproblematik som exempelvis spelmissbruk måste uppmärksammas mer eftersom andra missbruk ofta kommer i skymundan.

Frivillighet har alltid varit en av hörnstenarna i missbruksvården och måste så vara även i fortsättningen. Personal inom missbruksvården behöver goda kunskaper i bemötande och de psykosociala faktorer som leder till och underhåller ett missbruk. Det finns avgörande skillnader mellan olika gruppers relation till alkohol och droger. För att vård och behandling ska kunna utformas med hänsyn till de olikheterna krävs kunskap om kön, klass, sexualitet, könsidentitet och könsuttryck, etnicitet, ålder och funktionalitet i alla led i bemötande-, behandlings- och tillfrisknandeprocessen inom all missbruksvård. En förbättring när det gäller vården och behandlingen av kvinnor med en missbruksproblematik måste ske, eftersom kvinnor ofta förbises och inte får tillgång till samma stöd som män. Det behövs avgiftningskliniker, behandlingar och boenden som är avsedda endast för kvinnor och andra förbisedda grupper.

 1. Fi ska verka för att all personal inom missbruksvården har kunskap om hur kön, klass, sexualitet, könsidentitet och könsuttryck, etnicitet, ålder och funktionalitet påverkar bemötande samt behandlings- och tillfrisknandeprocessen.
 2. Fi ska verka för avgiftningskliniker, behandlingar och boende som är avsedda endast för kvinnor.
 3. Fi ska verka för att det finns ett välutbyggt sprutbytesprogram i länet.
 4. Fi ska verka för att landstinget samarbetar med andra myndigheter i uppsökande och förebyggande verksamhet.
 5. Fi ska verka för att öka kunskapen och stödet om olika typer av beroendeproblematik.
 6. Fi ska verka för att det finns lättillgänglig information om stöd och hjälp på internet och i det offentliga rummet.

Funktionsnedsättning och funktionshinder

Feministiskt initiativ ser funktionshinder, både fysiska och psykiska, som något som uppstår i mötet mellan en person med funktionsnedsättning och en otillgänglig omgivning som präglas av fördomar och funktionsnormer. Funktionshindret ligger inte på en enskild person, utan beror på hur samhället ser ut. Det går inte heller att tala om funktionsnedsättning och funktionshinder som något allmängiltigt. Det finns många olika slags nedsättningar som möter olika slags hinder, och precis som för den övriga befolkningen inverkar faktorer som kön, könsidentitet och könsuttryck, ålder, sexualitet, trosuppfattning, hudfärg, etnicitet och medborgarskap på livet för personer med funktionsnedsättningar.

 1. Fi ska verka för att tillgänglighetsperspektiv alltid finns med när information om vården tas fram och publiceras.
 2. Fi ska verka för att all vård, rehabilitering och habilitering anpassas utifrån individens egen vilja och önskemål.
 3. Fi ska verka för att utveckla och nyttiggöra teknologi och hjälpmedel för att undanröja funktionshindrande miljöer.
 4. Fi ska verka för att alla personer med en funktionsnedsättning får tillgång till hjälpmedel om de önskar.
 5. Fi ska verka för att personal på särskilda boenden utbildas i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
 6. Fi ska verka för att ungdomsmottagningar får i uppdrag att arbeta aktivt (uppsökande och preventivt) för att förbättra tillgängligheten, både socialt och fysiskt, för ungdomar med funktionsnedsättningar.
 7. Fi ska verka för att det på varje ungdomsmottagning, förlossningsavdelning och mödravårdscentral finns personal som utbildats kring funktionshinder och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

E. Kultur

Kultur är kärnan i det mänskliga, demokratiska samhället och samtalet. Därför bör kulturen vara i politikens centrum och sätta sin prägel på alla politikområden. Det är genom kulturens olika former och uttryck som vi som samhällsmedborgare kan ta del av vår omvärld och förändra den. Därför har kulturen en av de bärande rollerna i Feministiskt initiativs vision om det jämställda, jämlika och rättvisa samhälle vi vill ha och eftersträvar.

Kulturen är det fundament som genomsyrar hela samhället och formar oss som individer och invånare. Kulturyttringar synliggör olika berättelser och erfarenheter, och skapar möjligheter till identifikation och självreflektion. Kulturen ger oss också kunskap och verktyg att ifrågasätta, göra motstånd, begrunda, kritisera och förändra rådande normer och gränser. Dess fria uttryck, institutioner och mångfald av mötesplatser är en förutsättning för det öppna samhället. Oberoende av kön, klass, sexualitet, könsidentitet och könsuttryck, funktionalitet, etnicitet eller ålder ska alla människor ges lika plats och möjlighet att utvecklas med hjälp av kulturens uttrycksformer. Genom att alla människors erfarenheter, synsätt och livsvillkor ges plats i det offentliga rummet och samtalet kan vi få en djupare förståelse för varandra.

Vi tror på en inkluderande kultur, där lika tillgång till kulturella uttryck inte bara är en rättighet utan även en förutsättning för att kulturlivet ska kunna växa sig starkt. Det är också en angelägen demokratisk fråga. Det är viktigt att kulturen sträcker sig utanför Stockholms innerstad och därför är det av stor betydelse att stödet till de kulturella aktörer som finns i ytterstaden säkerställs. Vi vill verka för att öppna upp kulturens rum och mötesplatser för stadens alla invånare. Feministiskt initiativ ska verka för en kultur där jämlikhet och jämställdhet står i fokus. Endast då uppnår vi ett demokratiskt samhälle.

 1. Fi ska verka för att alla landstingets kulturinstitutioner ska ha en uppdragsbeskrivning som
 2. innehåller krav på såväl genus-, hbtq-, funktionalitets- och klassperspektiv som antirasistiskt perspektiv.
 3. Fi ska verka för en könskvotering på samtliga nyckelpositioner på länets institutioner som visar konst och föremål.
 4. Fi ska ur såväl genus-, hbtq-, funktionalitets- och klassperspektiv som antirasistiskt perspektiv öka och omfördela resurserna som ges till kulturutövare.
 5. Fi ska verka för att amatörkulturen stärks genom folkbildningens olika aktörer och arenor.
 6. Fi ska verka för att de utbildningsinstitutioner som ligger under landstinget utvecklar kulturen som redskap för hela samhällslivet.

F. Miljö

En feministisk miljöpolitik utgår från alla människors lika värde och betonar vikten av solidaritet. De miljöproblem som idag hotar både mänsklighet och ekosystem har sitt ursprung i att delar av världens befolkning har tagit sig rätt att överutnyttja jordens resurser. Feministiskt initiativ driver en politik där människors välbefinnande och naturvärdens långsiktiga bevarande alltid står före kortsiktiga ekonomiska vinstintressen.

Feministiskt initiativ vill aktivt arbeta för att förändra vårt produktions- och levnadssätt så att vi bevarar den livsmiljö som utgör förutsättningen för ekosystemens och vår egen fortlevnad. Synen på välfärd behöver ifrågasättas så att våra gemensamma resurser läggs på att skapa en rättvis välfärd för alla, istället för resursslukande materiell privatkonsumtion. Vi ser att en omställning krävs, där ansvaret för förändring inte kan läggas på privatpersoner och deras individuella val. En feministisk miljöpolitik strävar efter att tydliggöra att ansvaret främst ligger hos politiker och producenter och att dessa ska möjliggöra för privatpersoner att fatta de beslut som är mest hållbara. En omställning mot ett hållbart samhälle kommer att ge ökad livskvalitet för fler men kräver en ändring av synen på vad livskvalitet innebär.

Miljöområdet har traditionellt undantagits maktanalyser, trots att makt, synen på makt och vem som utövar den, är av grundläggande betydelse för samspelet mellan människa och miljö och för de konsekvenser det får för den jord vi är beroende av. Kunskapen och tekniken för att skapa ett annat samhälle finns, det som behövs nu är ett politiskt ledarskap som tar frågorna på allvar. Det är hög tid för förändring och det är nu den måste ske för att den negativa trenden ska kunna brytas i tid. Den stora omställningen måste inkludera samtliga samhällsgrupper och genomföras av oss alla tillsammans och efter förmåga.

En feministisk landstingspolitik

En feministisk miljöpolitik innebär ett större medbestämmande från de människor som berörs. Fi vill skapa ett samhälle där fler människor är delaktiga i sin närmiljö. Politiken ska utformas för de som mest behöver den och vinstintresse för enskilda och de som redan är i maktposition får aldrig vara det som sätter ramarna för den progressiva miljöpolitik som ett hållbart lokalsamhälle behöver. Feministiskt initiativ vill se att Stockholm är en föregångare för en radikal och hållbar regional utveckling av transportlösningar, boende, avfallshantering, upphandling, innovation och företagande.

Stockholm ska värna om sina grönområden och såväl parker som stadsnära skogsområden ska i största möjliga mån skyddas från exploatering liksom de gröna korridorer som sammanlänkar dessa. Den ökande urbaniseringen har inget egenvärde och även om fler bostäder behövs i Stockholms län så får det inte ske till priset av att Stockholms gröna lungor byggs bort.

Koldioxidutsläppen i Stockholms län är på nedgång, men de måste minska mer och Feministiskt initiativ vill att Stockholms län blir en global förebild som visar vägen mot ett hållbart stadsliv. De klimatmål som städerna i länet antagit och arbetet som pågår är i rätt riktning men ambitionen måste höjas och målen skärpas ytterligare. Att inkludera den konsumtion som sker utanför länets gränser i klimatmålen är en självklarhet. Viktiga politiska beslut kring stadsplanering och infrastruktur ska alltid ske inom ramarna för de långsiktiga klimatmål som eftersträvas och ska aldrig motarbeta dessa.

Avfallshanteringen i Stockholms län har länge varit eftersatt. Att ta hand om de resurser som går att återvinna och att skapa förutsättningar för att det är enkelt och tillgängligt att återvinna och återanvända är i första hand politikernas ansvar.

Fi ska verka för att Stockholms klimatmål är förenliga med de globala klimatmål som beslutades på COP 21 i Paris och att utsläppstak sätts i relation till dessa.

Fi ska verka för att Stockholms klimatmål blir mer heltäckande och att konsumtion utanför länets gränser inkluderas.

Fi ska verka för att SLL ska vara en förebild för det miljöarbete man vill att det privata näringslivet i regionen ska bedriva, och realisera ett miljöarbete med ett miljöledningssystem i alla sina verksamheter. Gemensamma miljömål måste upprättas och följas upp med aktiv kontroll och vidareutveckling, med hjälp av revisioner och miljöbokslut.

Fi ska verka för att fler företag och organisationer i regionen inför miljöledningssystem och sätter egna miljömål i linje med ett hållbart samhälle.

Fi ska verka för att sortering och kompostering införs på samtliga SLL:s verksamheter och bolag.

Fi ska verka för att all offentlig verksamhet ska fasa ut sitt ägande i fossila energibolag senast år 2020.

Fi ska verka för att offentlig upphandling används som ett verktyg för att minska konsumtionen av varor med tung miljöbelastning.

Fi ska verka för att offentlig upphandling används som ett verktyg för att prioritera inköp av ekologiska, närproducerade, djuretiska och rättvisemärkta livsmedel.

Fi ska verka för ökade satsningar på hållbar turism inom regionen.

Luftkvalitet och lokala utsläpp

Kvaliteten på luften i Stockholm är alarmerande dålig. Stockholmsluften klarar varken de svenska miljökvalitetsnormerna eller EU:s gränsvärden, främst på grund av utsläpp från vägtrafiken. Satsningar på privatbilism, som Förbifart Stockholm, bryter mot miljöbalkens bestämmelser och det är oklart om miljökvalitetsnormerna för utomhusluft kommer att uppfyllas.

Fi ska verka för att Förbifart Stockholm stoppas, till förmån för miljövänliga trafikalternativ.

Fi ska verka för att Bromma flygplats avvecklas och att länets medborgare får vara delaktiga i att bestämma vad området ska användas till.

Fi ska verka för att avgasutsläppen minskar i regionen, genom ökade satsningar på kollektivtrafik och cykelvägar.

Fi ska verka för en övergång till el-fordon inom Stockholms städer, bland annat genom utbyggnad av laddstoplar.

Fi ska verka för en övergång inom busstrafiken från fossila drivmedel till förnybara drivmedel, särskilt el.

Fi ska verka för att fordon som används inom offentlig verksamhet alltid ska uppfylla högsta miljöklassning.

Fi ska verka för att återvinningscentraler kompletteras med verksamheter för återbruk och så kallade ”free stores”.

Fi ska verka för att förbättra textilåtervinningen inom Stockholms län.

Fi ska verka för att Stockholm är en föregångare inom att utvinna metaller från exempelvis rivna byggnader, teknisk utrustning och soptippar, så kallad ”Urban mining”.

Konsumtion och produktion

Feministiskt initiativs holistiska och solidariska politik innebär en medvetenhet om miljöansvaret som är förknippat med efterfrågan på varor, oavsett var de tillverkas. Fi vill att miljöbelastning alltid betraktas utifrån konsumtionsperspektivet och inte bara utifrån platsen för produktionen. Sverige ska ta ansvar för sin verkliga globala miljöpåverkan och inte bara ta ansvar för det som händer inom landets gränser.

Livsmedel utgör basen för vår överlevnad. Därför strävar Fi efter att all livsmedelsproduktion ska främja ekologisk mångfald och vara befriad från kemiska bekämpningsmedel. Användningen av konstgödsel behöver minska och stödet för ekologisk och närproducerad mat måste öka så att denna har förtur vid upphandlingar inom offentlig sektor. Sveriges matproduktion kan bli mer hållbar och inom hela livsmedelskedjan från produktion till matbord behövs åtgärder för en ökad hushållning med resurser.

Fi ska verka för en ekologisk produktion på länets mark, vilket innebär en hållbar odling utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel.

Fi ska verka för att landstinget ska prioritera ekologiska, kravodlade, närodlade och rättvisemärka produkter på samtliga SLL:s verksamheter och bolag.

Fi ska verka för att SLL:s verksamhet prioriterar växtbaserad (helt vegetarisk) kost inom sina verksamheter och bolag, det ska alltid finnas växtbaserade alternativ och ett flertal dagar varje vecka ska vara helt köttfria.

Fi ska verka för minskad konsumtion av livsmedel med hög klimat- och miljöbelastning inom länet.

Fi ska verka för en minskad materiell nettokonsumtion inom länet genom att underlätta för system för återvinning, byte och lån.

Fi ska verka för ett förbud av försäljning av fisk och andra livsmedel med höga halter av dioxin och PCB.

Fi ska verka för ett särskilt stöd för att starta upp inköpskooperativ kopplade till ekologiska andelsjordbruk inom länet.

Kollektivtrafik och regional utveckling

Möjligheten att resa och på vilket sätt vi reser är tätt sammanhängande med faktorer som kön, klass och funktionalitet. Feministiskt initiativ ser att det finns en trafikmaktordning där bilen har företräde före kollektivtrafik, cykel och fotgängare och där de olika trafikslagen tilldelas olika mycket resurser, utrymme och status.

Feministiskt initiativ vill att Stockholmsregionen knyts ihop genom utökad kollektivtrafik. Istället för att gynna en individualistisk bilism vill Feministiskt initiativ verka för att lyfta upp det kollektiva i kollektivtrafiken som skapar sociala rum där människor möts.

Genom att göra kollektivtrafiken avgiftsfri och på så sätt tillgänglig för alla vill Feministiskt initiativ verka för ett öppnare Stockholm där kollektivtrafiken är en viktig del av det samhälle vi bor och vistas i. Ett öppnare Stockholm kommer att främja tillväxten och skapa utrymme för både individer och företag att röra sig fritt i regionen. Genom att bygga täta stadsmiljöer nära kollektivtrafik minskar behovet av bilar samtidigt som bostäder, mötesplatser och arbetsplatser knyts samman på ett effektivt sätt. Det frigör även utrymme och ger plats för de som är beroende av bil eller andra färdmedel på grund utav exempelvis funktionalitet.

Fi ska verka för en jämställd och representativ fördelning i de grupper som ansvarar för att utveckla infrastrukturen i Stockholm.

Fi ska verka för en utbyggnad av tunnelbanesystemet i Stockholm.

Fi ska verka för att fler tvärförbindelser byggs mellan stationer i det fasta tunnelbane- och pendeltågsnätet, med hjälp av spårvagnar och bussar.

Fi ska verka för en utökad nattrafik. Bussar, tunnelbana och pendeltåg ska nattetid bemannas av säkerhetsvakter för att öka tryggheten.

Fi ska verka för införandet av fler minibussar, så kallade servicelinjer, som kör regelbundna turer mellan äldreboenden, stora sjukhus och stadscentra med service.

Fi ska verka för att ledsagare ska kunna medfölja på färdtjänst- och tunnelbaneresor om det finns behov för detta. Det ska då anges på färdtjänstkortet.

Fi ska verka för att resande i kollektivtrafiken är tillgängligt för alla. Det görs exempelvis genom att se till att det finns vagnar och fordon som uppfyller särskilda krav och att tidtabellerna anger vilka avgångar som de trafikerar. Dessutom ska det finnas aktuell uppdatering på SL:s hemsida över vilka stationer som har trasiga hissar. Antalet bilar inom färdtjänsten ska också ökas.

Fi ska verka för att alla bolag och företag som driver trafik i länet måste samarbeta bättre, så att tillförlitlig trafikinformation når resenärerna. Feministiskt initiativ ska verka för att möjligheten att omvandla SL från bolag till nämnd utreds, med syfte att ge SLL demokratisk insyn i verksamheten.

Fi ska verka för samarbete över länsgränserna för att på så sätt förenkla pendling från och till kommuner i Uppsala och Södermanlands län.

Fi ska verka för att kollektivtrafiken på sikt blir avgiftsfri.

Fi ska verka för att fler båtbussar börjar trafikera Stockholms vatten, för kortare resvägar.

Fi ska verka för att SL-kortet ska gälla på SLL-ägda Waxholmsbolagets alla båtar.

Fi ska verka för att framtida stadsbildningar planeras efter kollektivtrafikens sträckning eller planerade sträckning; bilberoendet ska byggas bort.

Fi ska verka för att det ska bli tillåtet och möjligt att medföra cykel på bussar, tunnelbanor, spårvagnar och pendeltåg samt en utbyggnad av cykelställ vid stationer och hållplatser.

Fi ska verka för att ombyggnationen av Slussen sker med högsta fokus på framkomlighet för kollektivtrafik, gångare och cyklister.

Fi ska verka för att trängselavgifter införs i fler delar av länet.

Fi ska verka för ett ökat antal parkeringsplatser i anslutning till pendeltågstrafiken.

G. Trafik

Sedan mitten av förra seklet har Stockholm planerats kring bilismen. På gator och vägar har andra trafikanter, som fotgängare, cyklister och kollektivtrafikanter, fått anpassa sig efter bilarna och bilisterna. Att bygga för bilism är att bygga ojämlikt, eftersom bilanvändningen skiljer sig utifrån faktorer som kön, ålder och inkomst. Kvinnors och mäns vardagsliv ser typiskt sett olika ut: kvinnor, som fortfarande står för merparten av det obetalda arbetet och omsorgen för barn och gamla, lämnar och hämtar barn, uträttar ärenden och handlar mat, medan män rör sig mellan två punkter: jobbet och hemmet. I bilarna sitter medelålders män med goda inkomster, på väg till och från arbetet. I de allmänna färdmedlen trängs kvinnor, barn, ungdomar, äldre och låginkomsttagare.

Ojämlikheten i trafiken syns då stora summor läggs på bilvägar och stora trafikleder, samtidigt som trycket på kollektivtrafiken blir allt större. I en tid då vi måste dra ner på bilåkandet för att minska både föroreningar och energiåtgång är det orimligt att bygga än mer för bilismen och på så sätt hålla ett ohållbart trafikslag under armarna. Bilismen måste bära sina kostnader i betydligt högre utsträckning.

Feministiskt initiativ vill komma ifrån den bilcentrerade synen på kommunikationer och i stället sätta gång-, cykel- och kollektivtrafiken som utgångspunkt för planering och utbyggnad. Större utrymme bör ges till cykelbanor, gågator och filer för buss och spårvagn. Där bilar och annan trafik konkurrerar om utrymmet, är det bilarna som ska ge plats. Det gäller också snöröjningen och halkbekämpning, där trottoarer, gångvägar, cykelbanor och cykelleder ska prioriteras framför vägar för motorburen trafik. Med en prioriterad, väl utbyggd och avgiftsfri kollektivtrafik kan vi på sikt helt ersätta privatbilismen i Stockholms stad och de större stadskärnorna runt om i länet.

 1. Fi ska verka för att stadens trafikplanering ska utgå från gång-, cykel- och kollektivtrafik.
 2. Fi ska verka för att kollektivtrafiken byggs in i de lokala stadskärnorna i stället för att dras runt dem.
 3. Fi ska verka för att all parkering på stadens mark ska vara avgiftsbelagd.
 4. Fi ska verka för att på sikt skapa stadskärnor fria från privatbilism.
 5. Fi ska verka för att utbyggnad av bilvägar stoppas.
 6. Fi ska verka för att stadsdelar ska länkas samman bättre, både genom tät kollektivtrafik och bilfria gång- och cykelvägar.
 7. Fi ska verka för en förändrad prioritering under vinterhalvåret för gatuunderhåll och framkomlighet.
 8. Fi ska verka för en helt skattefinansierad och avgiftsfri kollektivtrafik.
 9. Fi ska verka för fler och säkrare cykel- och gångvägar.
 10. Fi ska verka för cykelparkeringar vid knutpunkter för kollektivtrafiken
 11. Fi ska verka för att sätta upp servicestationer vid alla cykelparkeringar och vid andra strategiska platser.
 12. Fi ska verka för att lånecykelsystemet ska ingå i kollektivtrafiken.

H. Offentlig upphandling

När landstinget anlitar entreprenörer eller leverantörer för sina offentliga verksamheter sker det genom att anbud tas in från aktörer på marknaden. Formerna för hur det ska gå till är strängt reglerade av EU, bland annat genom Amsterdamfördraget. I dag är kostnaden för tjänsten eller varan det kriterium som oftast är helt utslagsgivande, vilket innebär det som på kort sikt är ekonomiskt mest fördelaktigt. Hur budgivarna lyckas uppnå de låga kostnaderna behöver de inte redovisa. Det kan handla om att sänka de anställdas löner, försämra anställningsvillkoren, inte erbjuda heltid, inte erbjuda friskvård, försumma miljön och jämställdhetsarbetet och så vidare.

Feministiskt initiativ anser att offentlig upphandling måste ta hänsyn till mycket mer än kostnaden på varan och tjänsten – landstinget ska ställa samma krav på leverantörer och uppdragstagare som på sina egna verksamheter. Amsterdamfördraget gör det möjligt att ställa krav på utländska företag på en rad områden, som jämställdhet och miljö. Landstinget ska utveckla en feministisk och miljöetisk upphandlingspolicy som garanterar att bara miljövänlig och etiskt acceptabel produktion upphandlas. I det ingår miljö- och klimathänsyn, arbetsgivaransvar och jämställdhet. Leverantörer och uppdragstagare ska garantera goda anställningsförhållanden, såväl vad gäller löner som arbetsmiljö, såväl lokalt som globalt. Budgivare bör bifoga en jämställdhets- och mångfaldsplan vid upphandling, oavsett om det handlar om företag i eller utanför Sverige.

 1. Fi ska verka för att Stockholms läns landsting tar fram en feministisk och miljöetisk upphandlingspolicy.
 2. Fi ska verka för att landstinget ställer samma krav på leverantörer och uppdragstagare som på sina egna verksamheter.
 3. Fi ska verka för att företag som landstinget anlitar har en antidiskrimineringspolicy
 4. som tar upp köns-, klass-, hbtq- och funktionalitetsperspektiv såväl som antirasistiskt perspektiv.
 5. Fi ska verka för att det bland upphandlingskraven ska ingå en antidiskrimineringsklausul som säkerställer att företaget sköter sina policyåtaganden.
 6. Fi ska verka för att en jämställdhets- och mångfaldsplan ska bifogas vid all form av
 7. upphandling.
 8. Fi ska verka för att företagen redogör för sina underleverantörer och möjliggör kontroll
 9. av dem för att försäkra att även de efterlever svensk diskrimineringslagstiftning
 10. eller Amsterdamfördragets krav på jämställdhet i arbetslivet.
 11. Fi ska verka för att miljökrav ställs i enlighet med Amsterdamfördraget.
 12. Fi ska verka för att Stockholms läns landsting vid upphandlingar av varor tar hänsyn till de negativa miljöaspekter som långa fraktsträckor innebär och därmed stödjer en så lokal produktion som möjligt.
 13. Fi ska verka för att genom offentlig upphandling minska köttkonsumtionen inom landstingets egen verksamhet.
 14. Fi ska verka för att genom offentlig upphandling öka användandet av ekologiskt producerade livsmedel inom landstingets egen verksamhet.
 15. Fi ska verka för att lönedumpning eller svarta pengar inte accepteras som ett konkurrensmedel. Budgivarna måste visa på hur de ska sänka kostnaderna i verksamheten utan att det drabbar arbetstagarnas löner.
 16. Fi ska verka för att landstinget ska prioritera uppdragsgivare som kan visa att de rekryterar ur ett normkritiskt perspektiv.
 17. Fi ska verka för att verksamheter vars inkomster överstiger kostnaderna ska behållas i offentlig regi så att vinsterna kan användas till kvalitetshöjning eller prissänkning.